Prima Noutăți Anunț de angajare / Объявление о вакансии / Оголошення про роботу

Anunț de angajare / Объявление о вакансии / Оголошення про роботу

301

Facilitator pentru spațiu prietenos copilului

Termeni de referință:


Data de începere:         1 mai 2023

Data de încheiere:        30 noiembrie 2023 (cu posibilitate de prelungire)

Locul de lucru:              Ștefan Vodă, s. Căplani

Orele de lucru:             Jumătate de normă (13:30-17:30), Luni – Vineri

 

CONTEXTUL:

People in Need (PIN) activează în Moldova din 2003, oferind sprijin pentru dezvoltare populației locale în trei domenii de interes: agricultură și economie, protecție și incluziune socială, precum și capacitarea și implicarea societății civile. După ce, în luna februarie, conflictul din Ucraina s-a intensificat și a dus la strămutarea de persoane în țările vecine, PIN a început să ofere asistență umanitară axată pe protecție și transferuri de numerar către populația gazdă. Întrucât a început noul an de studii și există o nevoie tot mai mare de facilități educaționale și de protecție a copilului atât în rândul refugiaților, cât și al comunității gazdă, People in Need Moldova în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Durabilă Generația PRO organizează o intervenție de Educație în Situații de Urgență și Protecția Copilului ca răspuns la această cerere. Împreună, ei înființează un Spațiu Prietenos Copiilor[1] pentru a oferi activități de învățare și de agrement după orele de școală atât copiilor refugiați, cât și celor din comunitatea gazdă.

DOMENIUL DE ACTIVITATE:

Activând sub supravegherea directă a managerului de proiect, Facilitatorul Spațiului Prietenos Copiilor (CFS) va oferi activități de învățare social-emoțională (SEL) și activități recreative pentru copiii din s. Căplani, r-nul Ștefan Vodă, urmând un curriculum structurat prestabilit[2].

RESPONSABILITĂȚILE PRINCIPALE:

 • Să fie responsabil de implementarea programului de învățare social-emoțională în conformitate cu planul de acțiune convenit;
 • Să desfășoare și să supravegheze activități și jocuri adaptate copiilor de diferite vârste, sexe și abilități, la ora convenită;
 • Să asigure o atmosferă sigură și prietenoasă copiilor în cadrul CFS și să faciliteze conștientizarea și sensibilizarea comunităților;
 • Să efectueze o evaluare vizuală zilnică a copiilor și să raporteze cazurile suspecte de abuz sau suferință;
 • Să se asigure că copiii se simt confortabil, în siguranță și respectați;
 • Să încurajeze participarea și contribuția tuturor copiilor;
 • Să înregistreze zilnic prezența copiilor și să raporteze săptămânal coordonatorului de proiect;
 • Să stabilească un sistem de rotație pentru a promova schimbul de echipamente și jocuri între copii;
 • Să se asigure că toate jocurile și echipamentele sunt contabilizate și sortate în siguranță la sfârșitul zilei;
 • Să înțeleagă și să respecte principiile CFS și codurile de conduită stabilite, politicile de protecție a copiilor și alte orientări relevante;
 • Alte sarcini, la cererea echipelor PIN sau Asociației de Dezvoltare Durabilă Generația Pro.

 

CERINȚE ȘI CALIFICĂRI:

 • Cel puțin 2 ani de experiență relevantă în domeniul îngrijirii copiilor, predare sau alt domeniu similar (obligatoriu);
 • Experiența anterioară în domeniul CFS/sprijin psihosocial va fi considerată un avantaj (de dorit);
 • Diplomă de licență sau studii superioare în educație, psihologie, pedagogie, asistență socială sau alt domeniu relevant (de dorit);
 • Experiența anterioară în lucrul cu copiii cu nevoi speciale va fi considerată un avantaj (de dorit);
 • Răbdare. Abilitatea de a controla clase mari (obligatoriu),
 • Cunoașterea fluentă a limbilor română sau ucraineană (obligatoriu), rusă (de dorit);
 • Abilități excelente de organizare și coordonare; capacitatea de a stabili priorități și de a comunica eficient.

 

CE OFERIM NOI?

 • Salariu competitiv și mediu de lucru prietenos
 • Spațiu de lucru nou, dotat cu echipamente și dispozitive de ultimă generație
 • Oportunitatea de a lucra cu un curriculum de învățare recunoscut la nivel internațional
 • Sprijin permanent din partea personalului de program din cadrul organizațiilor locale și internaționale
 • Contribuirea la dezvoltarea copiilor care provin din comunități afectate de crize.

 

*Important: Toți facilitatorii CFS vor beneficia de instruire din partea experților PIN cu privire la modul de lucru cu curriculum SEL al Comitetului Internațional de Salvare.

 

Cum depuneți solicitarea:

Candidații interesați trebuie să expedieze CV-urile la următoarea adresă de e-mail: adelina.barbaneagra@gmail.com

Termenul limită pentru depunerea solicitării: 14 aprilie 2023. Solicitanții vor fi invitați la interviuri în mod continuu. Procesul de depunere a solicitărilor ar putea fi oprit mai devreme dacă va fi identificat un candidat potrivit înainte de termenul limită de depunere.

Vă rugăm să rețineți că doar candidații preselectați vor fi contactați pentru interviu.

Toți angajații PIN și partenerii trebuie să respecte Codul de conduită și politicile de angajare. PIN și Asociația de Dezvoltare Durabilă Generația Pro reprezintă un Angajator care oferă șanse egale de angajare. PIN și Asociația de Dezvoltare Durabilă Generația Pro iau în considerare toți candidații pe baza meritelor, fără a ține cont de rasă, sex, culoare, origine națională, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut de veteran sau handicap. 

Prin expedierea CV-ului și a altor documente la linkul menționat mai sus, candidatul își dă implicit acordul ca datele sale personale care apar în CV și în aceste documente să fie deținute și procesate de PIN exclusiv în vederea analizării aptitudinii candidatului pentru postul respectiv și să păstreze aceste date în fișierele sale pentru o perioadă de timp rezonabilă, în conformitate cu Politica PIN de protecție a datelor. Candidatul poate revoca acest consimțământ în orice moment prin trimiterea unei notificări. Vă rugăm să vă abțineți de la includerea oricăror date cu caracter personal speciale, a căror procesare, în conformitate cu legislația aplicabilă, necesită consimțământul expres în scris al persoanei vizate de aceste date.

 


[1] Spații prietenoase copiilor – locuri care să le ofere copiilor medii protejate în care să participe la activități organizate pentru a se juca, a socializa, a învăța și a se exprima pe măsură ce își reconstruiesc viața.

[2]Curriculum SEL pentru Spații de învățare sigure și vindecătoare a IRC – https://shls.rescue.org/shls-toolkit/social-emotional-learning/

Координатор Детского центра

Круг ведения:

 


Дата начала:           1 мая 2023 г.

Дата окончания:     31 декабря 2023 г.

Место работы:         Штефан-Водэ, с. Капланы

График работы:      неполный рабочий день (с 13.30 до 17.30), с понедельника по пятницу

 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ:

Организация People in Need (PIN) работает в Молдове с 2003 года, предоставляя местному населению поддержку в развитии в трех основных областях: сельское хозяйство и экономика, социальная защита и интеграция, а также расширение возможностей и вовлечение гражданского общества. После того, как в феврале обострился конфликт в Украине, что привело к последующему перемещению населения в соседние страны, PIN начала оказывать гуманитарную помощь, сосредоточившись на защите и денежных переводах для принимающего населения. Поскольку начался новый учебный год, и потребность в образовательных учреждениях и защите ребенка растет как среди беженцев, так и среди принимающего населения, организация People in Need Moldova в партнерстве с Asociația de Dezvoltare Durabilă Generația PRO (Ассоциация Устойчивого Развития Поколение PRO) в ответ на этот спрос организует мероприятие «Образование в чрезвычайных ситуациях и защита детей». Совместно они создают Детский центр[1] для организации внешкольного обучения и досуга для детей беженцев и детей из принимающих общин.

ОБЪЕМ И СОСТАВ РАБОТЫ:

Работая под непосредственным руководством менеджера проекта, координатор Детского центра будет проводить социально-эмоциональное обучение (SEL) и развлекательные мероприятия для детей в с. Капланы, Штефан-Водэ, следуя заранее разработанной структурированной учебной программе[2].

 

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:

 • Отвечать за реализацию программы социально-эмоционального обучения в соответствии с согласованным планом действий,
 • Проводить и контролировать мероприятия и игры, предназначенные для детей разного возраста, пола и способностей, в согласованное время,
 • Обеспечивать безопасную и комфортную для детей атмосферу в Детском центре и способствовать повышению осведомленности и информированности общин,
 • Ежедневно проводить визуальный осмотр детей и сообщать о предполагаемых случаях жестокого обращения или стресса,
 • Следить за тем, чтобы дети чувствовали себя комфортно, в безопасности и пользовались уважением,
 • Поощрять участие и вклад всех детей,
 • Ежедневно отмечать посещаемость детей и еженедельно отчитываться перед координатором проекта,
 • Создать систему ротации, чтобы поощрять детей делиться инвентарем и играми,
 • Обеспечить, чтобы все игры и инвентарь были учтены и безопасно рассортированы в конце дня,
 • Понимать и соблюдать принципы работы Детского центра и установленные кодексы поведения, политику защиты детей и другие соответствующие руководящие принципы,
 • Выполнять другие задачи по запросу персонала PIN или Ассоциации Устойчивого Развития Поколение PRO.

 

ТРЕБОВАНИЯ И КВАЛИФИКАЦИЯ:

 • Не менее 2 лет соответствующего опыта работы в сфере ухода за детьми, преподавания или аналогичной сфере (обязательно),
 • Предыдущий опыт работы в Детском центре/в сфере психосоциальной поддержки будет считаться преимуществом (желательно),
 • Степень бакалавра или высшее образование в области образования, психологии, педагогики, социальной работы или в соответствующей области (желательно),
 • Предыдущий опыт работы с детьми с особыми потребностями будет считаться преимуществом (желательно),
 • Терпимость. Способность контролировать большие группы детей (обязательно),
 • Свободное владение румынским или украинским языком (обязательно), русским языком (желательно),
 • Отличные организаторские и координационные навыки; умение расставлять приоритеты и эффективно общаться.

 

Что мы предлагаем?

 • Конкурентоспособную заработную плату и дружественную рабочую среду
 • Новое рабочее пространство, оснащенное современным инвентарем и оборудованием
 • Возможность работать с международно-признанной учебной программой
 • Постоянная поддержка со стороны программного персонала как местной, так и международной организации
 • Вклад в развитие детей из общин, пострадавших в результате кризиса.

 

*Важно: Все координаторы Детского центра пройдут обучение у экспертов PIN по работе с учебной программой социально-эмоционального обучения Международного комитета спасения.

 

Как подать заявку:

Заинтересованные кандидаты должны прислать свои резюме на следующий адрес электронной почты: adelina.barbaneagra@gmail.com

Срок подачи заявки: до 14 апреля 2023 г. Кандидаты будут приглашены на собеседование на скользящей основе. Процесс подачи заявок может быть остановлен досрочно, если подходящий кандидат будет найден до истечения срока подачи заявок.

Пожалуйста, обратите внимание, что на собеседование будут приглашены только кандидаты, прошедшие предварительный отбор.

Все сотрудники PIN и партнеров обязаны соблюдать Кодекс поведения и кадровую политику. PIN и Ассоциация Устойчивого Развития Поколение PRO являются работодателями, предоставляющими равные возможности при найме. PIN и Ассоциация Устойчивого Развития Поколение PRO рассматривают всех кандидатов на основе их профессиональных качеств, независимо от расы, пола, цвета кожи, национальности, религии, сексуальной ориентации, возраста, семейного положения, прохождения воинской службы или инвалидности. 

Отправляя свое резюме и другие документы по вышеуказанной ссылке, кандидат косвенно соглашается на то, чтобы его персональные данные, указанные в резюме и других документах, хранились и обрабатывались PIN исключительно с целью анализа соответствия кандидата занимаемой должности, а также на хранение таких данных в течение разумного периода времени в соответствии с Политикой защиты данных PIN. Кандидат может отозвать такое согласие в любое время, отправив соответствующее уведомление. Просим воздержаться от включения любых специальных персональных данных, обработка которых, согласно действующему законодательству, требует прямого письменного согласия субъекта таких данных.

 


[1] Детские центры – пространство, предоставляющее детям защищенную среду, в которой они участвуют в организованных мероприятиях, играя, общаясь, обучаясь, самовыражаясь в процессе восстановления своей жизни.

[2] Программа социально-эмоционального обучения безопасных и психологически комфортных учебных пространств IRC – https://shls.rescue.org/shls-toolkit/social-emotional-learning/

Координатор Дитячого центру

Коло ведення:

 


Дата початку:            1 травня 2023 р.

Дата завершення:    30 листопада 2023 р. (з можливістю продовження)

Місце роботи:          Штефан-Воде, с. Каплани

Графік роботи:        неповний робочий день (з 13.30 до 17.30), з понеділка  по п’ятницю

 

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ:

Організація People in Need (PIN) працює в Молдові з 2003 року, надає місцевому населенню підтримку з розвитку в трьох основних галузях: сільське господарство та економіка, соціальний захист та інтеграція, а також розширення можливостей та залучення громадського суспільства. Після того як в лютому загострився конфлікт в Україні, що призвело до наступного переміщення населення до сусідніх країн , PIN розпочала надавати гуманітарну допомогу, зосереджуючись на захисті та грошових переказах для приймаючого населення. Оскільки розпочався новий навчальний рік, і потреба в навчальних закладах та захисту дітей зростає як серед біженців, так і серед приймаючого населення, організація People in Need Moldova в партнерстві з Asociația de Dezvoltare Durabilă Generația PRO (Асоціація Сталого Розвитку Generation PRO), як відповідь на цей попит, організує захід «Навчання за надзвичайних ситуацій та захист дітей». Сумісно вони створюють Дитячий центр[1] для організації позашкільного навчання та дозвілля для дітей біженців та дітей з приймаючих громад.

ОБСЯГ ТА СКЛАД РОБОТИ:

Працюючи  під безпосереднім керівництвом менеджера проекту, координатор Дитячого  центру буде проводити соціально-емоційне навчання (SEL) та  розважальні заходи для дітей в с. Каплани, Штефан-Воде, відповідно до  попередньо розробленої структурованої навчальної програми[2].

 

ОСНОВНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ:

 • Відповідати за реалізацію програми соціально-емоційного навчання відповідно до узгодженого плану дій,
 • Проводити та контролювати заходи та ігри, призначені для дітей різного віку, статі та здібностей, в узгоджений час,
 • Забезпечувати безпечну та комфортну для дітей атмосферу в Дитячому центрі та сприяти підвищенню усвідомленості та інформованості громад,
 • Щоденно здійснювати візуальний огляд дітей та повідомляти про можливі випадки жорстокого поводження або стресу,
 • Стежити за тим, щоб діти відчували себе комфортно, в безпеці та користувалися пошаною,
 • Підтримувати участь та внесок всіх дітей,
 • Щоденно відзначати відвідування дітей та щотижнево надавати звіт координатору проекту,
 • Створити систему ротації, щоб заохочувати дітей ділитись інвентарем та іграми,
 • Забезпечити щоб всі ігри та інвентар перебували на обліку та розсортировувались безпечно  наприкінці дня,
 • Розуміти та дотримуватись принципів роботи Дитячого центру та встановлених кодексів поведінки, політики захисту дітей та інших відповідних  керівних принципів,
 • Виконувати інші задачі за запитом персоналу PIN або Асоціації Сталого Розвитку Generation PRO.

 

ВИМОГИ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ:

 • Не менше 2 років відповідного досвіду роботи догляду за дітьми, викладання або в аналогічній сфері (обов’язково),
 • Попередній досвід роботи в Дитячому центрі /в галузі психосоціальної підтримки вважатиметься перевагою (бажано),
 • Ступінь бакалавра або вища освіта в галузі освіти, психології, педагогіки, соціальної роботи або у відповідній галузі (бажано),
 • Попередній досвід роботи з дітьми с особливим потребами вважатиметься перевагою (бажано),
 • Терпимість. Здатність контролювати великі групи дітей (обов’язково),
 • Вільне володіння румунською або українською мовою (обов’язково), російською мовою (бажано),
 • Високі організаторські та координаційні навички; вміння розставляти пріоритети ефективно спілкуватись.

 

Що ми пропонуємо?

 • Конкурентну заробітну плату та дружнє робоче середовище
 • Новий робочий простір, оснащений сучасним інвентарем та обладнанням
 • Можливість працювати з міжнародно визнаною навчальною програмою
 • Постійну підтримку з боку програмного персоналу як місцевих та міжнародних організацій
 • Внесок у розвиток дітей з громад, які постраждали внаслідок кризи.

 

*Важливо: Всі координатори Дитячого центру пройдуть навчання у експертів PIN з роботи з навчальною  програмою соціально-емоційного навчання Міжнародного комітету порятунку.

 

Як подати заявку:

Зацікавлені кандидати можуть надіслати свої резюме за наступною адресою електронної пошти: adelina.barbaneagra@gmail.com

Термін надання заявки: до 14 квітня 2023 р. Кандидатів буде запрошено на співбесіду на слизькій основі. Процес надання заявок може бути припинений достроково, якщо потрібного кандидата буде знайдено до завершення строку надання заявок.

Будь ласка, зверніть увагу, що на співбесіду буде запрошено тільки кандидатів, які пройшли попередній відбір.

Всі співробітники PIN та партнерів є зобов’язаними дотримуватись Кодексу поведінки та кадрової політики. PIN та Асоціація Сталого Розвитку Generation PRO є роботодавцями, які надають рівні можливості під час найму. PIN і Асоціація Сталого Розвитку Generation PRO розглядають всіх кандидатів на підставі їх професійних якостей, незалежно від раси, статі, кольору шкіри, національності, релігії, сексуальної орієнтації, віку, сімейного становища, проходження військової служби або інвалідності. 

Надсилаючи своє резюме та інші документи за вищезазначеним посиланням, кандидат безпосередньо надає згоду на те щоб всі його персональні дані, зазначені в резюме та інших документах, зберігалися та оброблялися PIN виключно з метою аналізу відповідності кандидата посаді, на яку він претендує, а також на зберігання таких даних протягом розумного періоду часу відповідно до Політики  захисту даних PIN. Кандидат може відкликати  таку згоду в будь-який час, надіславши відповідне повідомлення. Просимо утримуватися від включення будь-яких спеціальних персональних даних, оброблення яких, відповідно до чинного законодавства, потребує прямої письмової згоди  суб’єкта таких даних.

 


[1] Дитячі центри – простір, яке надає дітям захищене середовище, в якому вони беруть участь в організованих заходах, граються, спілкуються, навчаються, мають можливість самовиражатися в процесі відновлення свого життя.

[2] Програма соціально-емоційного навчання безпечних та психологічних комфортних навчальних просторів IRC – https://shls.rescue.org/shls-toolkit/social-emotional-learning/